Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Spray Tan Heiloo en een cliënt waarop Spray Tan Heiloo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Spray Tan Heiloo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Spray Tan Heiloo zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Spray Tan Heiloo melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Spray Tan Heiloo het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

4. Betaling Spray Tan Heiloo vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Spray Tan Heiloo vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan

Spray Tan Heiloo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Spray Tan Heiloo neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Spray Tan Heiloo behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Spray Tan Heiloo zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding Spray Tan Heiloo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Spray Tan Heiloo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid Spray Tan Heiloo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Spray Tan Heiloo is uitgegaan van door de cliënt verstrekte informatie, onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding zijn wij niet verantwoordelijk voor. Spray Tan Heiloo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & diefstal Spray Tan Heiloo heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Spray Tan Heiloo meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Spray Tan Heiloo. Spray Tan Heiloo moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Spray Tan Heiloo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Spray Tan Heiloo en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Spray Tan Heiloo het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht Op elke overeenkomst tussen Spray Tan Heiloo en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

KvK-nummer: 24378485

BTW-identificatienummer: 1786.34.451.B02

Contact Gegevens

Spray Tan Heiloo Kennemerstraatweg 269

1851 NB Heiloo

06 54671235

info@spraytan-Heiloo.nl